Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
        
ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำบ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงเป็นการมิใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความวุ่นวายได้ "พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
เพิ่มเติ่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2561 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเป้าประจำปี 2561 
เพิ่มเต็ม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ตัน จำ่นวน 1 อัตรา) 
ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ.2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัย สมัยแรก ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรืื่่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเืมือง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านแค่ หมู่ 1

ID
PWD
e-mail : ปลัดอบต.บ้านเป้า
suthep_m@hotmail.co.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel : 054-360664     Fax : 054-360664  
E-mail : info@banpao-lampang.com  |  Copyright@by :banpao-lampang.com