Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
        
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) "มุ่งพัฒนาตำบลบ้านเป้าให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเป็นสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชั่น สากล (ประเทศไทย)จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง   
"ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข" เดินหน้าลำปางสะอาด อบต.บ้านเป้า นำโดยนายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านเป้า และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมลำปางสร้างสรรค์ปันสุข เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 โดยการเก็บขยะถนนสายแม่ทะ-ลำปาง ตั้งแต่แยกศรีชุม-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
อบต.บ้านเป้า นำโดยนายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมชิกสภาอบต.บ้านเป้า และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการจัดประเพณีตานก๋วยสลากตำบลบ้านเป้า เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ วัดบ้านเหล่า หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ วัดบรรพตสถิต ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
กิจกรรมปฏิญาณตนลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความ เรื่อง "การขุุด ขน ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง" 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความเรื่อง "การทำลายป้ายจราจรและอุปกรณ์อื่นๆ"  
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดลำปาง 
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเป้าทุกครัวเรือนขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกให้ครบทุกแห่ง ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา ทำความดี โดยการลดขยะถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ทรงรับการบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2562
การประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เรื่อง การใชัประโยบช์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจััดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ID
PWD
e-mail : ปลัดอบต.บ้านเป้า
suthep_m@hotmail.co.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel : 054-360664     Fax : 054-360664  
E-mail : info@banpao-lampang.com  |  Copyright@by :banpao-lampang.com