Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
        
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) "มุ่งพัฒนาตำบลบ้านเป้าให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเป็นสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ วัดบรรพตสถิต ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
กิจกรรมปฏิญาณตนลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปลา ประำจำปี 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ครู D.A.R.E. 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประกาศองค์าการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ตัน จำ่นวน 1 อัตรา)
ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิํีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ID
PWD
e-mail : ปลัดอบต.บ้านเป้า
suthep_m@hotmail.co.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel : 054-360664     Fax : 054-360664  
E-mail : info@banpao-lampang.com  |  Copyright@by :banpao-lampang.com