Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
        
ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำบ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงเป็นการมิใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความวุ่นวายได้ "พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ครู D.A.R.E.   
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กำหนดจัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กล่าวรายงาน สำหรับพิธีโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติ จากทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นเป้า ประธานชมรมผู้สูงอายุ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ้นที่ 2 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเป้า 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะ สำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมครอบครัวไร้ครัว ลด ละ เลิกบุหรี่ จากโรงเรียนสู่ชุมชน ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเป้า 

ประกาศองค์าการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ตัน จำ่นวน 1 อัตรา)
ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิํีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเืมือง จังหวัดลำปาง

ID
PWD
e-mail : ปลัดอบต.บ้านเป้า
suthep_m@hotmail.co.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel : 054-360664     Fax : 054-360664  
E-mail : info@banpao-lampang.com  |  Copyright@by :banpao-lampang.com