ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ
E-service


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
-:- เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี 
-:- ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- การแจ้งเพิ่ม - ถอนชื่อ ตกหล่นหรือมีรายชื่อเกินเข้ามาในทะเบียนบ้าน 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งหยุดการจัดเก็บขยะมูลฝอย พื้นที่ตำบลบ้านเป้า 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านเป้า เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆในการติดต่อราชการ -:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด,ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 
-:- เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 
-:- กา่รจัดเ้ก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- การจัดเก็บและการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 
-:- แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- การสำรวจที่ดิน การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง และการสำรวจป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เข 
-:- การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
-:- จดหมายข่าวกองคลัง อบต.บ้านเป้า 
-:- "เรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าของที่ดินและผู้ครอบครองที่ดิน ควรทราบ" 
-:- Home Isolation อย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ร่วมบ้าน  
-:- คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) 
-:- อนุบัญญัติ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข และคำแนะนำด้านวิชาการ ในการจัดการมูลฝอยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27 ) 
-:- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) 
-:- คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564  
-:- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  
-:- ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) 
-:- คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3250/2564 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
-:- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ห้วงเดือน มกราคม 2565
มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงกรณีการระบาดของโรคโควิด 19
ภาพบรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์ารบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าและสมาชิกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่วันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2564
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
พิธีส่งมอบโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ภายใต้โครงการ
เยี่ยมผู้กักตัวหลังจากรัษาตัวหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564) 
-:- เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำห้วยแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ๖๓-๐๐๘ สายเชื่อมบ้านใหม่-บ้านแค่-บ้านทุ่งม่านเหนือ-บ้านแม่ก๋ง-ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตำบลบ้านเป้า จำนวน 3ช่วง ๒๙,๙๐๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและสิ่งกีดขวาง บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๓-๐๐๘ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านแค่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

-:- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
-:- ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา(สังกัดกองช่าง) 1 อัตรา 
-:- ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 
-:- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาลงทะเบียบขยะลงทะเบียนก่อสร้างลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปางปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำปางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningอุทาหรณ์จากคดีปกครองกรมบัญชีกลางสปสช.


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,326
เดือนที่แล้ว
1,556
ปีนี้
1,326
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
14,692
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 36 1,326 1,556 1,326 13,366 14,692 54.80.249.22