ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25625 พ.ค. 2564
2พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25355 พ.ค. 2564
3พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25585 พ.ค. 2564
4พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25405 พ.ค. 2564
5พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 24575 พ.ค. 2564
6พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25375 พ.ค. 2564
7ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25625 พ.ค. 2564
8พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 25625 พ.ค. 2564
9ประกาศศจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 พ.ค. 2564
10พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25635 พ.ค. 2564
11พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 25635 พ.ค. 2564
12พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25625 พ.ค. 2564
13พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 25425 พ.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงทมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25615 พ.ค. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25635 พ.ค. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25525 พ.ค. 2564
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องบถิ่น พ.ศ. 25535 พ.ค. 2564
18พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 249910 ต.ค. 2560
19ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256023 ส.ค. 2560
20พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256024 ก.พ. 2560

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206