ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
          ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ภายในงานประกอบด้วยซุ้มกิจกรรม เวทีแสดงความสามารถ ลานเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และขแงรางวัลมากมาย ซึ่งของรางวัลบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน
          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจึงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของรางวัลให้เด็กๆ มาในโอกาสนี้ด้วย
16 มกราคม 2566

ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดยนายวีรภณ คำมี และนายไกรลาศ จันทร์พรมมิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ที่ได้มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ประกอบด้วย ห้องผลิตสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตจาก อย. ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ

12 มกราคม 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเป้า ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 

03 มกราคม 2566

การจัดทำบันทึกความร่วมมือและประกาศวาระการขับเคลื่อน “ ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. อำเภอเมืองลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประกาศวาระการขับเคลื่อน   “ ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายธนารัฐ  สายเทพ  นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง  และประกาศวาระ ตำบลบ้านเป้า เป็น “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นวาระสำคัญของอำเภอ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เป็นตำบลเข้มแข็ง ทั้ง 3 มิติ (มิติความมั่นคง, มิติความมั่งคั่ง, มิติความยั่งยืน) โดยมีภาคีการพัฒนา 7 ภาคี ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ดยมีภาคีที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ดังนี้ นายอำเภอเมืองลำปาง เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า เขต 1,2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เกษตรอำเภอเมืองลำปาง กำนันตำบลบ้านเป้า  ประธาน กพสต.บ้านเป้า ประธานเครือข่าย OTOP ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ผู้นำ อช. ต.บ้านเป้า  โดยมุ่งหวังให้ตำบลบ้านเป้า เป็นตำบลเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

27 ธันวาคม 2565

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง" ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดย นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง" สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ณ พื้นที่เรียบรู็ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล พื้นที่ของนางกัญจ์วิภา ปิงวัง หมู่ที่ 8ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง และมีการรณรงค์กิจกรรมหยุดเผา เพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในอากาศ และลดภาวะเรือนกระจก

26 ธันวาคม 2565

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร (อสม.) บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนบ้านทุ่งม่านเหนือ เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำรวจครัวเรือนที่ได้จัดทำถังขยะเปียกเรียบร้อยแล้ว

14 ธันวาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้นักเรียนนำเศษอาหารที่รับประทานไม่หมด เทใส่ถังขยะเปียกที่จัดทำขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ของถังขยะเปียก และรู้จักการจัดการกับขยะ โดยการแยกขยะที่ถูกประเภท และยังเป็นการลดปริมาณขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย

09 ธันวาคม 2565

งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า "หลวงพ่อเกษม เขมโก",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดย นายบุญเย็น  ยอดพิบุตร นายกอง์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า "หลวงพ่อเกษม เขมโก" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก ครบรอบวันเกิด 111 ปี คือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ สุสานไตรลักษณ์ อ.เมืองลำปาง

28 พฤศจิกายน 2565

ซักซ้อมแผนเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้เข้าร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ในการซักซ้อมแผนเพื่อรับมือกับเหตุการไฟไหม้ และอุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ณ บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 

 

25 พฤศจิกายน 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง

21 พฤศจิกายน 2565

โครงการการประชุมประชาคม ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดย นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนตำบลบ้านเป้า และเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเป้าเข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

 • วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565  ณ  บ้านเป้า หมู่ที่ 5
 • วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565  ณ  บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3
 • วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565  ณ  บ้านทุ่งม่านใต้ – บ่อหิน  หมู่ที่ 7
 • วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565  ณ  บ้านสบไพร  หมู่ที่ 10
 • วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565  ณ  บ้านทุ่งม่านใต้  หมู่ที่ 11
 • วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บ้านสบก๋ง - หางทุ่ง หมู่ที่ 12
 • วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บ้านแค่ หมู่ที่ 1
 • วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8
 • วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9
 • วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2
 • วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 6
14 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสรา้งความภาคภูมิใจและน้อมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่กัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

03 ตุลาคม 2565

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดย นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายก อบต.บ้านเป้า ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ต้อนรับ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง

30 กันยายน 2565

ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

อำเภอเมืองลำปาง ได้ลงพื้นที่รับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 สำหรับประชาชนตำบลบ้านเป้า ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน พ.ศ.2565

26 กันยายน 2565

โครงการแกนนำตำบลบ้านเป้าร่วมใจ ต้านภัยโรคที่เกิดจากยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายก อบต.บ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแกนนำตำบลบ้านเป้าร่วมใจ ต้านภัยโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยมีประชนชนตำบลบ้านเป้าเข้าร่วมจำนวน 160 คน มีกิจกรรมการให้ความรู้ และการเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า

16 กันยายน 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (61 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206