ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
คำแนะนำและแนวทางการเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
28 เมษายน 2565

 COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : การจัดการขยะสำหรับ อปท. ในสถานการณ์ COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2565

 COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชน ในสถานการณ์ COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2565

COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : วิธีการ...ทิ้งหน้ากากอนามัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2565

 COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2565

Home Isolation อย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ร่วมบ้าน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
11 มกราคม 2565

คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๑๙/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้ำระวังสูง
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

01 พฤศจิกายน 2564

อนุบัญญัติ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข และคำแนะนำด้านวิชาการ ในการจัดการมูลฝอยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

 

          อนุบัญญัติ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข และคำแนะนำด้านวิชาการ ในการจัดการมูลฝอยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

02 กันยายน 2564

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27 ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
19 กรกฎาคม 2564

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
19 กรกฎาคม 2564

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้


1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด
2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด
3. พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด
4. พื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด
มีผลประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

19 กรกฎาคม 2564

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
19 กรกฎาคม 2564

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
08 กรกฎาคม 2564

คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3250/2564 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
02 กรกฎาคม 2564

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
30 มิถุนายน 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206