ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านหนองร่อง โดย นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้ นายวีราภณ คำมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

22 กรกฎาคม 2565

โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นำโดย นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ประชาชนตำบลบ้านเป้า และนักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

12 กรกฎาคม 2565

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดย นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมถึงสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า จัดกิจกรรม ซึ่งเน้นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ( ASEAN Dengue Day) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

      จากปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งถือว่า เป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากประเทศอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้นโดยพบผู้ป่วยแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 200,000 ราย ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จึงมีมติร่วมกัน กำหนดให้ทุกวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันไข้เลือดออกอาเซียน" ( ASEAN Dengue Day) เพื่อร่วมมือรณรงค์ไปด้วยกัน 

       ดังนั้น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ และรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

15 มิถุนายน 2565

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมหมู่บ้านยามบ่าย",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. นายบญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำลบ้านเป้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมติดตาม นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมเยือนครัวเรือนยากจน จำนวน 3 ครัวเรือน ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า จำนวน 1 ราย และบ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า จำนวน 2 ราย และรวมติดตามลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางกัญจ์วิภา ปิงวัง บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำปาง และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลความสำเร็จของโครงการ ฯ

02 มิถุนายน 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธาน เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยมีรองนายก อบต.บ้านเป้า สมาชิกสภา อบต.บ้านเป้า รองปลัด อบต.บ้านเป้า คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม

27 พฤษภาคม 2565

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้ นายวีราภณ คำมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธาน ในการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง

20 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดยนายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ผู้บริหาร พนังงาน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก (อถล) ร่วมกิจกรรม โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง

17 พฤษภาคม 2565

การปรึกษาหารือค้นหากลุ่มเปราะบางพื้นที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หัวหน้าสำนักปลัดและนักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ พมจ. ร่วมปรึกษาหารือเพื่อค้นหากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า

14 มีนาคม 2565

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีมีการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ประเภท การเลี้ยง การเพาะพันธุ์สุกร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

เนื่องจากมีการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ประเภท การเลี้ยง การเพาะพันธุ์สุกร ดังนั้น จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยติดกับอาณาบริเวณของสถานประกอบการ ผู้อยู่อาศัย/ผู้ประกอบอาชีพที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการห่างออกไป และกลุ่มอ่อนไหว ที่คาดว่าอาจได้รับความเดือดร้อนรำคาญ หรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ โดย
กำหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็น คือ วิธีการประชุมปรึกษาหารือ (การอธิปรายสาธารณะ) ดังนี้
(๑) วันเสาร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕       เวลา ๑๙๐๐ น. วัดบ้านแค่ หมู่ที่ ๑
                                               เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔
(๒) วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕    เวลา ๐๙.๐๐ น. วัดบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ ๒
                                               เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗

14 มีนาคม 2565

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ต้องกักตัวเองกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ห้วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายก อบต.บ้านเป้า ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม. ในพื้นที่ ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ต้องกักตัวเองกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine เนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า จำนวน  63 ราย

07 มีนาคม 2565

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นายวีราภณ คำมีนายไกรลาศ จันทร์พรมมิน รองนายก อบต.ฯ และ นายพิชาญ ยอดพิบุตร เลขานายก อบตฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.บ้านเป้าได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่ ฝายแม่ตุ๋ย ฝายแม่ก๋ง ให้กับผู้นำ(แก่)เหมืองฝายแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรที่เคยใช้น้ำทำการเกษตร ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายบุญเย็น  ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการ  และชี้แจงแนวทางการจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า  จำนวน  12  หมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2565   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน  ในระหว่างวันที่ 5 – 7  กุมภาพันธ์  2565

08 กุมภาพันธ์ 2565

มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ห้วงเดือน มกราคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

คณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชนและสภากาชาดไทยร่วมกับ อสม.บ้านแม่ก๋ง,อสม.บ้านเหล่า,อสม.บ้านใหม่,อสม.บ้านเป้า และ อสม.บ้านสบไพร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ณ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3,บ้านเหล่า หมู่ที่ 4,บ้านเป้า หมู่ที่ 5,บ้านใหม่ หมู่ที่ 6,บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 7,บ้านสบไพร หมู่ที่ 10 และบ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง

21 มกราคม 2565

ร้านค้าบ้านสบไพร หมู่ที่ 10 มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ร้านค้าบ้านสบไพร หมู่ที่ 10 มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine เนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับอบต.บ้านเป้า นำไปแจกจ่าย โดย นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายก อบต.บ้านเป้า ร่วมกับคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบ

20 มกราคม 2565

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,058
เดือนที่แล้ว
2,323
ปีนี้
15,647
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
29,013
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 148 85 1,058 2,323 15,647 13,366 29,013 44.197.230.180