ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ
1
มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

นางสมจิต อูปทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนักพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้กักตัวกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ณ บ้านแค่ หมูที่ 1,บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่3และบ้านเหล่า หมู่ที่4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

20 ตุลาคม 2564

ภาพบรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์ารบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าและสมาชิกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่วันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
12 ตุลาคม 2564

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
28 กันยายน 2564

พิธีส่งมอบโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ภายใต้โครงการ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ภายใต้โครงการ "60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้" โดยนายเสาร์แก้ว อินตะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นผู้รับมอบ ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

02 กันยายน 2564

เยี่ยมผู้กักตัวหลังจากรัษาตัวหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และหัวหน้าสำนักปลัด เยี่ยมผู้กักตัวหลังจากรัษาตัวหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเดินทางกลับมากักตัวอีก 14 วัน ณ บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11

23 สิงหาคม 2564

โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน จังหวัดลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน จังหวัดลำปาง" จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อค่าครองชีพ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า ดังนี้
 
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเป้า หมู่ที่ 5
เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลานหน้าวัดแม่ก๋ง หมู่ที่ 3
 
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00-12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
เวลา 13.00-17.00 น. ณ วัดทุ่งม่านใต้-บ่อหิน หมู่ที่ 11
 
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบ้านเหล่า หมู่ที่ 4
เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแค่ หมู่ที่ 1
11 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลลำปาง อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบไพร อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง หมู่ที่ 12 ราย นายบุญเลย คำเมืองไว

09 สิงหาคม 2564

ตรวจเยี่ยมผู้เดิอนทางกลับจากพื้นที่เสียง และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมด้วยรองนายก อบต.บ้านเป้า รองปลัด อบต.บ้านเป้า และหัวหน้าสำนักปลัด เข้าตรวจเยี่ยมผู้เดิอนทางกลับจากพื้นที่เสียง และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกัน จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า

06 สิงหาคม 2564

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายก อบต.บ้านเป้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564

09 กรกฎาคม 2564

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในระหว่างวันที่ 16-18 และ 21-23 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า

24 มิถุนายน 2564

ฉีดพ่นยาป้องกันโรคอุบัติใหม่ ลัมปี สกิน ระบาดในวัว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ฉีดพ่นยาป้องกันโรคอุบัติใหม่ ลัมปี สกิน ระบาดในวัว ให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า

 

เกร็ดความรู้ :
โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง 25-65% 
พาหะนำโรคลัมปี สกิน
โรคลัมปี สกิน มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้
อาการของโรคลัมปี สกิน
สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนอนแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ 5-45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง
มนุษย์ติดโรคลัมปี สกินจากวัวได้หรือไม่?
โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น เหมือนกับโรคฝีดาษ-สุกร เกิดโรคเฉพาะในสุกร ไม่ติดต่อสู่สัตว์ชนิดอื่น และไม่ติดต่อสู่คนเช่นกัน แต่ไม่แนะนำให้กินเนื้อวัวที่ป่วยเป็นโรค ควรบริโภคเนื้อวัวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น
นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อสัตว์จึงต้องรับประทานสุกทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงโรคบางโรคที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ เช่น โรคท้องร่วง หรือ โรคหูดับ (Streptococcus suis)
การป้องกันโรคลัมปี สกินในวัว
  1. กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่น
  2. สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ 
  3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
  4. กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่ 
  5. กางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด 

 

ข้อมูลจาก : https://www.sanook.com/health/28821/

17 มิถุนายน 2564

รณรงค์การลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอร์ พื้นที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบป้ายจุดบริการให้คำปรึกษา ลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอร์ ป้ายจุดปลอดบุหรี่และแอลกอฮอร์ และป้ายรณรงค์การลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอร์ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า บ้านทุ่งม่านเหนือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า บ้านสบไพร หมู่บ้านพื้นที่ตำบลบ้านเป้า และโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

14 มิถุนายน 2564

รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบป้ายรณรงค์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่หมู่บ้านพื้นที่ตำบลบ้านเป้า

14 มิถุนายน 2564

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยนายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 และบ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

04 มิถุนายน 2564

กิจกรรมการตรวจเชิงรุกเพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ดำเนิการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 เพื่อการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วย โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้ารับการตรวจ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

13 พฤษภาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
1,938
เดือนที่แล้ว
1,699
ปีนี้
11,644
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,644
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 109 167 1,938 1,699 11,644 0 11,644 54.158.251.104