ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ
นางเอี่ยมสี แก้ววงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศศิธร พงค์นุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


สิบเอก เอกนิษฐ์ นาระถี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางทิพย์วรรณ ศรีสุมิตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวจินตนากานต์ ตาโม๊ะ
นิติกรปฏิบัติการ


สิบเอกนพดล พานธงรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


น.ส.รัตนา จอมเมืองบุตร
นักจัดการงานทั่วไป


นายบุญเชิด ปิงฟอง
นักการ


นายประหยัด ต๊ะคำวรรณ
ยาม


น.ส. สุริยามณี เหล่าปัญญาโชติ
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


น.ส.ลลิตา สาวงค์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายจำลอง เป็นคุณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนิกรณ์ ปามาคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนิคม ขัดกันทะ
พนักงานขับรถยนต์


นายทองชาญ ฝั้นปันวงค์
คนงานทั่วไป


นายธวัช มะลิวัลย์
ภารโรง


นายศิริพงษ์ ตาวงค์
คนงานประจำรถขยะ


นายรักเกียรติ ศรีใจกูล
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวปนัดดา คำลือสาย
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล


นางสาวณัฐกานต์ เบญจรักษ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข


นายอนุชา โนใจปิง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย
(การแพทย์ฉุกเฉิน)


นายธนภัทร คำกาละ
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย
(การแพทย์ฉุกเฉิน)จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย
(การแพทย์ฉุกเฉิน)จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย
(การแพทย์ฉุกเฉิน)


นายยุทธนา ภิญโญคำ
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์


นางกรนันท์ โนใจปิง
จ้างเหมาทำความสะอาด


นางวันเพ็ญ เขื่อนจันทร์
ครูชำนาญการ


นางสมบาล เทพปินตา
ครู คศ.1


นางเครือวัลย์ คำปา
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.วิมาลา วงค์สุนะ
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.กุลปรียา ธิยาว
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.สุธารัตน์ เทพปินตา
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.ผุสรัตน์ อย่างเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
1,938
เดือนที่แล้ว
1,699
ปีนี้
11,644
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,644
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 111 167 1,938 1,699 11,644 0 11,644 54.158.251.104