ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


นางเอี่ยมสี แก้ววงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศศิธร พงค์นุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


สิบเอก เอกนิษฐ์ นาระถี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางทิพย์วรรณ ศรีสุมิตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางพัทธนารี จิ๋ววิลัย
นิติกร


สิบเอกนพดล พานธงรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางวันเพ็ญ เขื่อนจันทร์
ครูชำนาญการ


นางสมบาล เทพปินตา
ครู คศ.1


นางสาวรัตนา จอมเมืองบุตร
นักจัดการงานทั่วไป


นายบุญเชิด ปิงฟอง
นักการ


นางเครือวัลย์ คำปา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิมาลา วงค์สุนะ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุริยามณี เหล่าปัญญาโชติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวลลิตา สาวงค์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกุลปรียา ธิยาว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุธารัตน์ เทพปินตา
ผู้ดูแลเด็ก


นางผุสรัตน์ อย่างเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก


นายนิกรณ์ ปามาคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายจำลอง เป็นคุณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนิคม ขัดกันทะ
พนักงานขับรถยนต์


นายทองชาญ ฝั้นปันวงค์
คนงานทั่วไป


นายธวัช มะลิวัลย์
ภารโรง


นายรักเกียรติ ศรีใจกูล
คนงานประจำรถขยะ


นายอุเทน จันทร์สม
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวปนัดดา คำลือสาย
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล


นายอนุสรณ์ ชมภูศรี
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย
(การแพทย์ฉุกเฉิน)


นายอาทินันท์ จันทนะโพธิ์
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย
(การแพทย์ฉุกเฉิน)


นางสาวธันยธรณ์ พุทธวงศ์
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย
(การแพทย์ฉุกเฉิน)


นางกรนันท์ โนใจปิง
จ้างเหมาทำความสะอาด


นายจำรูญ โญมะโน
จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า


นายธนภัทร คำกาละ
จ้างเหมาขับรถยนต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
1,209
เดือนที่แล้ว
2,323
ปีนี้
15,798
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
29,164
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 151 1,209 2,323 15,798 13,366 29,164 44.197.230.180