ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ
1
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  (กู้ชีพ)  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

 

เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน

1.นายอนุชา  โนใจปิง   โทร. 091-3037659

2.นายธนภัทร  คำกาละ โทร. 083-3251516

สำนักงาน โทร. 054-228738 หรือ 054-360664

หรือ ป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669

 

26 พฤศจิกายน 2564

เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
26 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
✅ สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่ ????
 
11 พฤศจิกายน 2564

การแจ้งเพิ่ม - ถอนชื่อ ตกหล่นหรือมีรายชื่อเกินเข้ามาในทะเบียนบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านเองว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งปิดประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนฯ
- หากรายชื่อตกหล่นหรือมีรายชื่อเกินเข้ามาในทะเบียนบ้านของท่าน สามารถแจ้งเพิ่ม - ถอนชื่อ ได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอในเขตพื้นที่ของท่านภายในวันที่ 17 พ.ย.64 นี้
11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งหยุดการจัดเก็บขยะมูลฝอย พื้นที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
23 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านเป้า เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆในการติดต่อราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
15 กันยายน 2564

คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าปฏิบัติราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
13 สิงหาคม 2564

ข้อมูลภูมิปัญญาไทย ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
12 สิงหาคม 2564

จริยธรรมของข้าราชการ  และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม  พึงยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

3. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย

6. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

10. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา ชุมชนให้น่าอยู่  คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม  ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

12 สิงหาคม 2564

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
11 สิงหาคม 2564

จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 สิงหาคม 2564

จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (136 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
1,938
เดือนที่แล้ว
1,699
ปีนี้
11,644
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,644
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 112 167 1,938 1,699 11,644 0 11,644 54.158.251.104