ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


2
ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย "Calorie credit challenge" (DPE nub cal),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

          ด้วยจังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมพลศึกษา ขอความร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย "Calorie credit challenge" (DPE nub cal) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงวิธีการออกกำลังกายในหลากหลายรูปแบบ โดยเปิดให้เข้าร่วมสมัครแข่งขันออกกำลังกายออนไลน์ภายในระยะเวลา ๙๙ วัน จำนวน 20,000 แคลอรี่ และส่งผลการสะสมแคลอได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
          ในการนี้ จังหวัดลำปางจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

29 เมษายน 2565

การจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดย นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ได้ประกาศเจตนาจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส และได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

31 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างของ อบต.บ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
22 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคค,เข้ารับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
14 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านเป้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้องของ อบต.บ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จึงขอเลื่อนวันสอบเเข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลายจะประกาศวันสอบแข่งขันให้ทราบอีกครั้ง

24 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง หยุดให้บริการประชาชนชั่วคราว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง หยุดให้บริการประชาชนชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าติดเชื้อไวรัสฯ
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook, E-mail: banpao.sao@hotmail.com, หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 5436 0664
 
 
23 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยสามารถบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และร้านค้าในชุมชน ตำบลบ้านเป้า

17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559

พ.ศ.2564

03 ธันวาคม 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  (กู้ชีพ)  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

 

เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน

1.นายอนุชา  โนใจปิง   โทร. 091-3037659

2.นายธนภัทร  คำกาละ โทร. 083-3251516

สำนักงาน โทร. 054-228738 หรือ 054-360664

หรือ ป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669

 

26 พฤศจิกายน 2564

เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
26 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
✅ สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่ ????
 
11 พฤศจิกายน 2564

การแจ้งเพิ่ม - ถอนชื่อ ตกหล่นหรือมีรายชื่อเกินเข้ามาในทะเบียนบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านเองว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งปิดประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนฯ
- หากรายชื่อตกหล่นหรือมีรายชื่อเกินเข้ามาในทะเบียนบ้านของท่าน สามารถแจ้งเพิ่ม - ถอนชื่อ ได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอในเขตพื้นที่ของท่านภายในวันที่ 17 พ.ย.64 นี้
11 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
04 พฤศจิกายน 2564

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 10  (148 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
189
เดือนนี้
267
เดือนที่แล้ว
2,422
ปีนี้
19,724
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
33,090
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 189 267 2,422 19,724 13,366 33,090 3.235.65.220