ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


3
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งหยุดการจัดเก็บขยะมูลฝอย พื้นที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
23 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านเป้า เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆในการติดต่อราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
15 กันยายน 2564

คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าปฏิบัติราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
13 สิงหาคม 2564

ข้อมูลภูมิปัญญาไทย ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
12 สิงหาคม 2564

จริยธรรมของข้าราชการ  และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม  พึงยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

3. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย

6. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

10. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา ชุมชนให้น่าอยู่  คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม  ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

12 สิงหาคม 2564

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
11 สิงหาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 สิงหาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 สิงหาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 สิงหาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 สิงหาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 สิงหาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ ของส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 สิงหาคม 2564

การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
21 กรกฎาคม 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 10  (148 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
189
เดือนนี้
267
เดือนที่แล้ว
2,422
ปีนี้
19,724
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
33,090
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 189 267 2,422 19,724 13,366 33,090 3.235.65.220