ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


E-service


-:- ประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี 
-:- มารู้จัก..โรคไข้หวัดใหญ่กันเถอะ 
-:- กรมการปกครอง แจ้งเตือนมิจฉาชีพรับทำบัตรประจำตัวประชาชน โทษหนัก! ผู้จ้าง ผู้ทำ ผู้ใช้ เอกสารราชการปลอม 
-:- ระวัง "เห็ดพิษ" ช่วงฤดูฝน เสี่ยงรับประทานอาจถึงชีวิต 
-:- ฤดูฝนนี้ ... ระวังโรคที่มาจากยุงกันด้วยนะ 
-:- แผนปฎิบัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" พ.ศ.2566 
-:- แยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก! 
-:- กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน 
-:- การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566
มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ สำหรับผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัย ราย นายอาคม ศรีใจกูล
สำรวจการจำหน่ายดอกไม้เพลิงของผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า
เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัย ราย นายอาคม ศรีใจกูล
สนับสนุนน้ำ สำหรับการอุปโภค แก่คณะนักกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการนำระบบสารสนเทศมาใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์ เพิ่มช่องทางการติดต่อราชการ 
-:- การจัดเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- การจัดเก็บและการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 
-:- กำหนดวันในการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2567 
-:- การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
-:- การสำรวจที่ดิน การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง และการสำรวจป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
-:- ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนทราบ 
-:- การสำรวจที่ดินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างและการสำรวจป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าฯ 
-:- ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 
-:- คำแนะนำและแนวทางการเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:-  COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : การจัดการขยะสำหรับ อปท. ในสถานการณ์ COVID - 19 
-:-  COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชน ในสถานการณ์ COVID - 19 
-:- COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : วิธีการ...ทิ้งหน้ากากอนามัย 
-:-  COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID - 19 
-:- Home Isolation อย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ร่วมบ้าน  
-:- คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) 
-:- อนุบัญญัติ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข และคำแนะนำด้านวิชาการ ในการจัดการมูลฝอยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27 ) 
-:- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2566) 
-:- เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564) 
-:- เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำห้วยแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ๖๓-๐๐๘ สายเชื่อมบ้านใหม่-บ้านแค่-บ้านทุ่งม่านเหนือ-บ้านแม่ก๋ง-ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตำบลบ้านเป้า จำนวน 3ช่วง ๒๙,๙๐๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและสิ่งกีดขวาง บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๓-๐๐๘ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านแค่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 วัดทุ่งม่านใต้-บ่อหิน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
บ้านสวนลุงนวล เกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านทุ่งม่านเหนือ

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
-:- ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา(สังกัดกองช่าง) 1 อัตรา 
-:- ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 
-:- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาลงทะเบียบขยะลงทะเบียนก่อสร้างลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปางปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำปางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningอุทาหรณ์จากคดีปกครองกรมบัญชีกลางสปสช.


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
585
เดือนที่แล้ว
3,540
ปีนี้
38,096
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
80,134
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 104 91 585 3,540 38,096 28,672 80,134 44.220.249.141