ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


E-service


-:- ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 
-:- ขอเชิญชวนชาวตำบลบ้านเป้าเข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
-:- ประกาศกำหนดวันในการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2566 
-:- ประกาศการจัดเก็บและการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 
-:- ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
-:- มือเท้าปาก (Hand Foot Mouth) 
-:- ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 
-:- แผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2565 เขื่อนกิ่วลม 
งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า "หลวงพ่อเกษม เขมโก"
ซักซ้อมแผนเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการการประชุมประชาคม ตำบลบ้านเป้า
กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565
-:- ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนทราบ 
-:- การสำรวจที่ดินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างและการสำรวจป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าฯ 
-:- ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 
-:- แจ้งประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินในพท้นที่จังหวัดลำปาง  
-:- แก้ไขประกาศราคาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยใช้ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2 ฉบับนี้แทน 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด,ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 
-:- เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 
-:- กา่รจัดเ้ก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- การจัดเก็บและการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 
-:- คำแนะนำและแนวทางการเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:-  COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : การจัดการขยะสำหรับ อปท. ในสถานการณ์ COVID - 19 
-:-  COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชน ในสถานการณ์ COVID - 19 
-:- COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : วิธีการ...ทิ้งหน้ากากอนามัย 
-:-  COVID - 19 รู้ทันป้องกันได้ : ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID - 19 
-:- Home Isolation อย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ร่วมบ้าน  
-:- คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) 
-:- อนุบัญญัติ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข และคำแนะนำด้านวิชาการ ในการจัดการมูลฝอยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27 ) 
-:- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564) 
-:- เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำห้วยแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ๖๓-๐๐๘ สายเชื่อมบ้านใหม่-บ้านแค่-บ้านทุ่งม่านเหนือ-บ้านแม่ก๋ง-ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตำบลบ้านเป้า จำนวน 3ช่วง ๒๙,๙๐๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและสิ่งกีดขวาง บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๓-๐๐๘ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านแค่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
-:- ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา(สังกัดกองช่าง) 1 อัตรา 
-:- ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 
-:- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาลงทะเบียบขยะลงทะเบียนก่อสร้างลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปางปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำปางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningอุทาหรณ์จากคดีปกครองกรมบัญชีกลางสปสช.


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
173
เดือนที่แล้ว
3,990
ปีนี้
27,111
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
40,477
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 3 37 173 3,990 27,111 13,366 40,477 44.210.77.106