Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร
ปลัด อบต.บ้านเป้า
นางสมจิต อูปทอง
รอง ปลัดอบต.บ้านเป้า
นางเอี่ยมสี แก้ววงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางศศิธร  พงค์นุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางปนัดดาพร สุริยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สิบเอก เอกนิษฐ์ นาระถี
นักพัฒนาชุมชน
สิบเอกคทายุทธ เปรมปรีชาราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจินตนากานต์ ตาโม๊
นิติกร
น.ส.รัตนา จอมเมืองบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
นายบุญเชิด ปิงฟอง
นักการ
น.ส. สุริยามณี  เหล่าปัญญาโชติ
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
น.ส.ลลิตา  จันทร์สืบ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิกรณ์ ปามาคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจำลอง  เป็นคุณ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
นายนิคม  ขัดกันทะ
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัช มะลิวัลย์
ภารโรง
นายรักเกียรติ   ศรีใจกูล
คนงานประจำรถขยะ
นายศิริพงษ์ ตาวงค์
คนงานประจำรถขยะ
นายทองชาญ  ฝั้นปันวงค์
คนงานทั่วไป
นายแสวง ศรีใจกูล
ยาม
นางวันเพ็ญ เขื่อนจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมบาล  เทพปินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเครือวัลย์ คำปา
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วิมาลา วงค์สุนะ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.กุลปรียา   ธิยาว
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ผจงจิตต์  แมะบ้าน
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สุธารัตน์  เทพปินตา
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ผุสรัตน์  อย่างเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นายกฤษณายุทธ ใจละอ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทินวัฒน์ สมคำ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายวินัย ใจละออ
นายช่างโยธา

น.ส.ปิยะวรรณ แสนหลวง
ผช.เจ้าพนักงาธุรการ

นายเอกชัย ทาใจ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายวีรินท์ ใจจ๋าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสุรวุฒิ พิจอมบุตร
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 
 
นางสุปรียา พันธ์ปวน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวหนึ่งหทัย ยะเรืองระวี
นักวิชาการพัสดุ
 
น.ส.ศมจรีย์ เพชรพลอย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้้
นางสาวกรกต   สุนินตา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวกุลปวีร์   ติดไชย
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.พนิดา จันทร์อินตา
ผ.ช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นายอานนท์ จันทร์สม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ี
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com