Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerรายละเอียด
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com