Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ตามโครงการเข้าพรรษาและกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
โครงการตรวจประเมินคัิดกรองฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นของผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า วันที่ 2 สิงหาคม 2558   
โครงการเข้าพรรษาและกิจกรรมลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558   
เมื่อวันอาทิตย์ ที ๑๙ กรกฎาคม 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 โดยมี จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันพฤหัสบดี ที ๙ กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ เทพปินตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และงานฝีมือ โดยมี จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันพุธ ที 24 มิถุนายน 2558 นายสุทัศน์ เทพปินตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยมี จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันอาทิตย์ ที 7 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง นำโดย นายบุญชู จำเริญขจรสุข ปลัดอำเภอเมืองลำปาง และคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ ๒ จัดเวทีคืนข้อมูลระดมปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามโครงการจัดทำแผนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ และการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการปิดทองหลังพระ)   
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำตุงล้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ เล็กกำแหง นายอำเภอเมืองลำปาง ประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ( 1 ตำบล 1 ล้านบาท ) สนับสนุนโดยนโยบายของ คสช. และรัฐบาล ณ บ้านสบไพร หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมเดิมขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมืองลำปาง วันที่ 17 เมษายน 2558   
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 16 เมษายน 2558   
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุครอบครบ 2 เมษายน 2558 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 และ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ครบรอบ 2 เมษายน 2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านทุ่งม่าน หมู่ 2   
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปี 2558 หลักสูตร การสานตระกร้าพลาสติกเอกประสงค์ ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 ณ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. บ้านเป้า   
[หน้าก่อน = 5]
กำลังแสดงหน้าที่ 6/17 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com