Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิํีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 &page=2'>[หน้าถัดไป = 2]
1 &page=2'>2 &page=3'>3 &page=4'>4 &page=5'>5 &page=6'>6 &page=7'>7 &page=8'>8 &page=9'>9 &page=10'>10 &page=11'>11 &page=12'>12


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com