Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญผู้มีสิทธิ์รับบัตรแสดงสิทธิ์ โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG มาลงทะเบียนรับสิทธิ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ของเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดวันในการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเรื่อง การรับโอน (ย้าย)เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ติดต่อฝ่ายบุคคล เบอร์ 054-360664
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกและกำหนดวันคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. ระดับ ๘ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเป้า ในวันที่ 10 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/16 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com