Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเืพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บ้านเป้า ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (เชิญชวนเข้าร่วมงาน "วันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าว จังหวัดลำปาง")
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บ้านเป้า ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดประชุมสามัญประจำปี 2554 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บ้านเป้า ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 (รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บ้านเป้า ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 (ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเป้า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดวันในการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บ้านเป้า ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านเป้าเข้าร่วมงานส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2554)
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บ้านเป้า ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ)
[หน้าก่อน = 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14/16 [หน้าถัดไป = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com