Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อปท.ประจำปี 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างกฏกระทรวงฉบับใหม่ "หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2) ประจำ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัียที่ 3ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าขอเชิญประชาชนตำบลบ้านเป้าเข้าร่วม โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560สถานที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม โปร่งใส่ ปราศจากการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการรับโอน (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติในตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นิติกร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560และสมัยประชุมสมัย สมัยแรก ประจำปี 2561
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/16 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com