Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และ ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com