Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจััดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิํีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com