Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ 11 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1157 บ้านแม่ก๋ง หมู่ 3 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1157 บ้านเหล่า หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บ้านหัวทุ่ง หมู่ 9 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ก๋ง หมู่ 3 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแค่ หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 9 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/13 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com