Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเืมือง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านแค่ หมู่ 1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดานขนาดใหญ่ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 9
เพิ่มเติม ประกวดราคาก่อสร้างถนนแิอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งม่้านเหนือ หมู่ที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอดฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ก๋งหมู่ที่ 3-บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
เพิ่มเต็ม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 5 - บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11
ประกาศองค์การบริการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 5 -บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ีที่ 11 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประักาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า (ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเป้า อ.เมองลำปาง
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/12 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com