Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เื่รื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งม่านัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้่านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ (ที่ทำการ อบต. บ้านเป้า) หมู่ 10 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง ม.9 ต.บ้านเ่้ป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลงรถบรรทุก 6ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4530ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาดัดแปลงรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4530 ลำปาง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลงรถบรรทุก 6 ่ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4530 ลำปาง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบไพ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/12 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com