Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศองค์การบริการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 5 -บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ีที่ 11 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประักาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า (ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเป้า อ.เมองลำปาง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เื่รื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งม่านัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้่านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ (ที่ทำการ อบต. บ้านเป้า) หมู่ 10 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง ม.9 ต.บ้านเ่้ป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเป้า
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/13 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com