Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแคร่ตำบลบ้านเป้า (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางลป 2039 บ้านแค่-บ้านเป้า) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ-หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่านพัฒนา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสบไพร (สบไพร) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศ (เพิ่มเติม) เงื่อนไขสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง (ขยาย) ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง (ขยาย) ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. บ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/13 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com