Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศ (เพิ่มเติม) เงื่อนไขสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง (ขยาย) ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง (ขยาย) ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. บ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า
ประกา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ทีี่ 11 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง หมู่ที่ 12
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/12 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com