Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านเป้า ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บ้านสบไพร หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บ้านเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองทุ่งห้วย บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป้า หมู่ที่ 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนถอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 4
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแค่ หมู่ที่ 1
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง บ้านใหม่ หมู่ที่ 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก และรั้วลวดหนาม ณ ที่ทำการ อบต. บ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 10 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/13 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com