Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.ที่ 4 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคา 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแค่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 5บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ 11 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอดฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ก๋งหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต. บ้านเป้า หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เิรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง บ้านใหม่ หมู่ที่ 6
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com