Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2555 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2554 
ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณ 52
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com